بلوک سهند

بلوک سبک پوکه معدنی

پوکه معدنی گدازه های آتشفشانی هستند که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن…
ادامه مطلب
فهرست